• Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Gemakkelijk via het water te bereiken
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Mooie wintermorgen
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zomeravond
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Zonsondergang
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Aan het open vaarwater
 • Welkom op Ritsumasyl.nl
  Welkom op Ritsumasyl.nl Sylster Rak in herfstavond

MAANDAG A.S. OM 19.30 UUR IN T HOLT INFO OVER SCHENKENSCHANS.

Publicatie d.d. 25 januari 2012


Energiepark Leeuwarden
-    Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage
-    Informatieavond

Van 26 januari 2012 tot en met 7 maart 2012 ligt de notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage van het Energiepark Leeuwarden voor inspraak ter inzage.

Gebiedsontwikkeling
Om de ruimtelijke ontwikkelingen ten westen en zuidwesten van Leeuwarden in goede banen te leiden hebben de gemeenten Littenseradiel, Menameradiel en Leeuwarden de intergemeentelijke Structuurvisie Nieuw Stroomland vastgesteld (2011). In deze visie nodigen de drie gemeenten en de provincie partijen uit om invulling te geven aan de doelstellingen van ruimtelijke kwaliteit, economie  en duurzaamheid.
 
De Structuurvisie Nieuw Stroomland biedt planologische ruimte om het Energiepark Leeuwarden te realiseren. Het beoogde energiepark is een duurzaam bedrijventerrein dat bestaat uit activiteiten op het gebied van energieopwekking, duurzame bedrijvigheid, waterbeheer en reststromen. Het gehele plan wordt landschappelijk ingepast met groen en recreatieve fiets en voetpaden.

Plangebied
Het plangebied ligt op het eiland Ritsumasyl ten westen van de stad Leeuwarden en wordt begrensd door de nog aan te leggen Haak om Leeuwarden en de vaarwegen het Van Harinxmakanaal en het Sylsterrak.

Doel reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage
Voor de plannen is een milieueffectrapportage (MER) nodig. Het doel van een MER is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Om tot een zorgvuldige eerste afweging te komen is er voorafgaand aan de op te stellen MER rapportage een notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. In deze notitie wordt een afbakening van het gebied gegeven en worden detailniveau en methode van aanpak voor de MER beoordeling beschreven.

Inzage
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunt u inzien:
•    in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (ma., di., wo., vr., 08.30 – 17.00 uur, do. 8.30 – 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure;
•    op www.leeuwarden.nl/inzage.

Reageren
In de periode waarin de notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie over de notitie indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. In een reactie beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. De binnengekomen reacties worden betrokken bij de opstelling van de MER.

Voor het indienen van een inspraakreactie:
•    Schriftelijk: schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.
Vermeld in uw brief:
o    Notitie Reikwijdte en Detailniveau Energiepark Leeuwarden;
o    waarom u een inspraakreactie indient
o    de datum
o    uw naam en adres
o    uw handtekening
•    mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 8.00 – 17.00 uur)


Tevens nodigen wij u graag uit voor de:
Informatieavond Energiepark Leeuwarden
Datum: 30 januari 2012
Locatie: ’t Holt, It Holt 6, Deinum
Aanvang: 19.30 uur

Tijdens deze avond wordt door de initiatiefnemers een toelichting gegeven op de plannen van het Energiepark Leeuwarden en de Reikwijdte en Detailniveau nota. De gemeente Leeuwarden is ambtelijk vertegenwoordigd voor o.a. een toelichting op de vervolgstappen.

Back to Top